Veilig en stimulerend pedagogisch klimaat

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Veilig en stimulerend pedagogisch klimaat

Veilig en stimulerend pedagogisch klimaat

Veiligheid is iets waar je altijd aan werkt: voor, tijdens en na schooltijd.

Je doet het overal: in de klas, op de speelplaats, op straat.

We doen het samen: met de kinderen, de ouders, het team.

Wij besteden daar aandacht aan door onder andere gesprekken in de groepen over waarden en normen en we trachten de kinderen het verschil tussen wenselijk en niet-wenselijk gedrag duidelijk te maken. De rol van de leerkracht is daarbij cruciaal.

Taakspel

We werken met de methode Taakspel. Taakspel is één van de goedgekeurde, wetenschappelijk bewezen antipestprogramma’s. Het bevordert tevens het taakgericht, geconcentreerd zelfstandig werken.

Kwink en Scol

In het schooljaar 2019-2020 gaan we tevens starten met Kwink, een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren. Daarbij gaan we de kinderen volgen met Scol, een speciaal leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.

Met de invoering van Scol en Kwink kunnen we de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- en op schoolniveau planmatig aanpakken.

Leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, worden snel gesignaleerd.

Middels een uitbreiding op de vragenlijst in de leerlingScol-licentie kan tevens de jaarlijks verplichte monitoring sociale veiligheid worden uitgevoerd.

Veiligheidsbeleving

De leerlingen van de groepen 7 en 8 vullen jaarlijks individueel een vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

Het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen is hoog. De scores op welbevinden en veiligheidsbeleving (mei 2021) zijn respectievelijk maar liefst een 8,8 en een 9,1!

Investeren in de relatie en pedagogisch optimisme

Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces. De leerkracht is de spil in het leerproces en staat naast de leerling. De leerkracht investeert in de relatie met de kinderen en de ouders. Dit resulteert in veel onderling vertrouwen en grote ouderbetrokkenheid. De school ademt pedagogisch optimisme; de leerkrachten, kinderen en ouders denken in kansen en mogelijkheden. Het spelend leren en onderzoekend leren zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. De methodes die we kiezen, passen bij de manier waarop we werken en zijn in te zetten binnen het thema. We spelen in op de actualiteit en doen dit zo veel mogelijk op een interactieve manier.’’

Inspectie van het Onderwijs​

Het pedagogisch klimaat op De Aanloop is goed. De school heeft dit ook hoog in haar vaandel staan, wat blijkt uit het schoolplan en de observatie van de dagelijkse praktijk. Tevredenheidsenquêtes en gesprekken met ouders en leerlingen bevestigen het beeld van een stimulerend pedagogisch klimaat. Vooral binnen het thematisch werken zoeken de leraren met de leerlingen naar rollen en activiteiten waarbij de sterke kant van elke leerling wordt uitgelicht. 'Ben je niet creatief met je handen, maar kun je wel goed plannen en tijd bewaken? Dan ligt daar vooral jouw rol binnen het project'. Zo zet de school zich in om ieder kind tot zijn of haar recht te laten komen.

Wij stellen vast dat de school een veiligheidsbeleid heeft om de sociale veiligheid van leerlingen te waarborgen.

Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over de sfeer op school. De school biedt een voor leerlingen sociaal veilige leeromgeving. Zowel ouders als leerlingen zijn erg tevreden over de school. De leerlingen voelen zich veilig en het pedagogisch klimaat is warm en ondersteunend.

Jury Excellente Scholen​

De ouders geven aan dat de leerlingen met zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs binnenstappen.