Veiligheid is iets waar je altijd aan werkt: voor, tijdens en na schooltijd. Je doet het overal: in de klas, op de speelplaats, op straat. We doen het samen: met de kinderen, de ouders, het team. Wij besteden daar aandacht aan door onder andere gesprekken in de groepen over waarden en normen en we trachten de kinderen het verschil tussen wenselijk en niet-wenselijk gedrag duidelijk te maken. De rol van de leerkracht is daarbij cruciaal.

Veilig en stimulerend pedagogisch klimaat

Taakspel

We werken met de methode Taakspel. Taakspel is één van de goedgekeurde, wetenschappelijk bewezen antipestprogramma’s. Het bevordert tevens het taakgericht, geconcentreerd zelfstandig werken.

Kwink

Op school werken we met de methode Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) en voor burgerschap, mensenrechten en mediawijsheid, met een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. De lessen burgerschap starten ieder jaar na de herfstvakantie, als de Gouden Weken voor de groepsvorming zijn afgerond. Geheel passend bij de onderwijsvisie van De Aanloop, geven we de kinderen middels burgerschapsonderwijs de tools om zich te ontwikkelen tot democratische burgers. De kinderen worden gestimuleerd tot onafhankelijk denken, om een onderzoekende houding aan te nemen en een eigen mening te vormen.

Veiligheidsbeleving

De leerlingen van de groepen 7 en 8 vullen jaarlijks individueel een vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Over de groep
  • Over de school
  • Veilig voelen op school
  • Gepest worden en verveldende dingen
  • De lessen op school

 Het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen is hoog. In het schooljaar 2021-2022 hebben we een 8,5 voor welbevinden en een 8,8 voor veiligheidsbeleving gescoord!

Investeren in de relatie en pedagogisch optimisme

Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces. De leerkracht is de spil in het leerproces en staat naast de leerling. De leerkracht investeert in de relatie met de kinderen en de ouders. Dit resulteert in veel onderling vertrouwen en grote ouderbetrokkenheid. De school ademt pedagogisch optimisme; de leerkrachten, kinderen en ouders denken in kansen en mogelijkheden. Het spelend leren en onderzoekend leren zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. De methodes die we kiezen, passen bij de manier waarop we werken en zijn in te zetten binnen het thema. We spelen in op de actualiteit en doen dit zo veel mogelijk op een interactieve manier.’’

Inspectie van het Onderwijs​

Het pedagogisch klimaat op De Aanloop is goed. De school heeft dit ook hoog in haar vaandel staan, wat blijkt uit het schoolplan en de observatie van de dagelijkse praktijk. Tevredenheidsenquêtes en gesprekken met ouders en leerlingen bevestigen het beeld van een stimulerend pedagogisch klimaat. Vooral binnen het thematisch werken zoeken de leraren met de leerlingen naar rollen en activiteiten waarbij de sterke kant van elke leerling wordt uitgelicht. 'Ben je niet creatief met je handen, maar kun je wel goed plannen en tijd bewaken? Dan ligt daar vooral jouw rol binnen het project'. Zo zet de school zich in om ieder kind tot zijn of haar recht te laten komen.

Wij stellen vast dat de school een veiligheidsbeleid heeft om de sociale veiligheid van leerlingen te waarborgen.

Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over de sfeer op school. De school biedt een voor leerlingen sociaal veilige leeromgeving. Zowel ouders als leerlingen zijn erg tevreden over de school. De leerlingen voelen zich veilig en het pedagogisch klimaat is warm en ondersteunend.

Jury Excellente Scholen​

De ouders geven aan dat de leerlingen met zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs binnenstappen.