Vanuit onze missie is het onze overtuiging dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoet onze school aan de eisen die de inspectie stelt, maar het onderwijs op De Aanloop levert daarnaast ook een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen, zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen.

Cognitie en brede (persoons)ontwikkeling

Inspirerend

Dit concept inspireert en daagt leerlingen uit, het zet leerlingen aan tot het nemen van de volgende stap. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het best voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij samen met ouders. Wij vinden het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Onze school is opgericht door ouders en zij zijn dan ook breed betrokken bij het onderwijs op onze school.

Inspectie van het Onderwijs

De Aanloop biedt een onderscheidend aanbod waarin de ambitie van de school om leerlingen in hun brede ontwikkeling te stimuleren goed tot uiting komt. De leraren hebben deze ontwikkeling van hun leerlingen goed in beeld.

De sterke communicatie met ouders loopt als rode draad door de hele school. Ouders worden en voelen zich zeer betrokken bij de school. Zij ervaren dit op alle mogelijke manieren. Ook in het gesprek met een afvaardiging van ouders, tijdens de onderzoeksdag, kwam dit naar voren.

Het aanbod voldoet allereerst aan de kerndoelen en bereidt de leerlingen voldoende voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. De school heeft de ambitie om met haar onderwijs tegemoet te komen aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Dit komt in het aanbod tot uiting door de sterke lijn voor cultuureducatie, welke in nauwe samenwerking met het lokale centrum voor de kunsten vorm krijgt. Daarnaast werkt de school vooral binnen de wereldoriënterende vakken thematisch. De thema's krijgen in nauwe samenspraak met de leerlingen vorm. Alle leerlingen leren hierbinnen zelf afwegingen te maken, te plannen, te overleggen, zelf onderzoeksvragen te formuleren en deze ook uit te werken. De leraren bewaken op de achtergrond dat alle kerndoelen binnen de betreffende onderdelen voldoende aan bod komen. Ook houden zij bij welke vaardigheden met welke activiteiten gestimuleerd worden. Zowel de ouders als de leerlingen met wie wij gesproken hebben, tonen zich bijzonder tevreden over het aanbod. De school maakt op dit punt dan ook waar wat zij belooft.