Ouders en team kiezen bewust voor De Aanloop en haar ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept. We vormen samen met leerlingen en ouders een hechte en ambitieuze gemeenschap. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek op positief-kritische wijze, overleggen met elkaar en informeren elkaar, formeel en informeel

Hoge leerling- en ouderbetrokkenheid en sterke saamhorigheid

Inspectie van het onderwijs​

De thema's krijgen in nauwe samenspraak met de leerlingen vorm. Alle leerlingen leren hierbinnen zelf afwegingen te maken, te plannen, te overleggen, zelf onderzoeksvragen te formuleren en deze ook uit te werken. De leraren bewaken op de achtergrond dat alle kerndoelen binnen de betreffende onderdelen voldoende aan bod komen. Ook houden zij bij welke vaardigheden met welke activiteiten gestimuleerd worden. Zowel de ouders als de leerlingen met wie wij gesproken hebben, tonen zich bijzonder tevreden over het aanbod. De school maakt op dit punt dan ook waar wat zij belooft.

In het oog springend is de nauwe samenwerking met ouders. De ouderpopulatie van De Aanloop is over het algemeen kritisch en mondig. De school gaat hier uitstekend mee om. Ze hecht veel waarde aan het goed informeren van ouders en daagt hen ook uit om een actieve bijdrage in de school te leveren. Niet alleen door het verlenen van hand en spandiensten maar ook door mee te denken over (culturele) leerlijnen en het verzorgen van gastlessen. De school waardeert de kritische houding van de ouders, omdat deze haar - naar eigen zeggen – alert houdt en gericht op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit.

De sterke communicatie met ouders loopt als rode draad door de hele school. Ouders worden en voelen zich zeer betrokken bij de school. Zij ervaren dit op alle mogelijke manieren. Ook in het gesprek met een afvaardiging van ouders, tijdens de onderzoeksdag, kwam dit naar voren.

Jury Excellente Scholen​

Tijdens het gesprek met de leerkrachten bleek dat het onderwijs op De Aanloop ook door de leerkrachten als uitdagend wordt gezien. Het onderzoekend leren geldt ook voor hen en het onderwijsconcept van De Aanloop vraagt van de leerkrachten flexibel te zijn in het creëren van het aanbod, in te gaan op de onderzoeksvragen van de leerlingen en tegelijkertijd de leerlijnen in het aanbod te verwerken.

De ouders met wie de jury heeft gesproken, hebben bewust voor De Aanloop gekozen en waarderen de wijze waarop de brede ontwikkeling van hun kind(eren) wordt gestimuleerd. Door ook andere talenten te stimuleren dan de cognitieve, ervaren de ouders dat kinderen zelfvertrouwen krijgen, omdat ze kunnen laten zien waar ze goed in zijn. De ouders voelen zich betrokken bij de thema’s. Ze worden door de app Klasbord (nu Social Schools - red) goed op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep of krijgen de mogelijkheid zelf een bijdrage te leveren.

Niet alleen bij de ouders, maar ook bij de leerlingen heeft de jury enthousiasme ervaren voor het onderwijs op De Aanloop, zoals de vrijheid om zelf te onderzoeken en de wijze waarop de buitenwereld in de school wordt gehaald, waaronder het bezoeken van bedrijven.

De opmerking van de school dat de leerlingen en de ouders de beste ambassadeurs van de school zijn, kan de jury bevestigen. Ouders en leerlingen, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken, zijn enthousiast over het onderwijsconcept van de school. Ze voelen zich betrokken bij het onderwijs en geven voorbeelden waaruit dit blijkt. Ouders zien dat de leerlingen door het brede aanbod van de school ook andere capaciteiten kunnen ontwikkelen dan cognitieve vaardigheden. De jury is van mening dat het ambassadeurschap zich niet hoeft te beperken tot leerlingen en ouders. De Aanloop is vergevorderd in de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsconcept dat een voorbeeld kan zijn voor andere scholen die een integraal aanbod willen realiseren en vanuit OGO het onderzoekend en thematisch leren door de leerlingen willen ontwikkelen of willen versterken.